Kurumsal sosyal sorumluluğu (KSS), şirketlerin işlerini, çalışanları ve paydaşları ile ilişkilerini ekonomik, sosyal, kültürel ve çevresel konularda sorumluluk sahibi, duyarlı ve etik bir yaklaşımla gerçekleştirmeleri olarak tanımlayabiliriz.

KSS’nin Doğuşunda Adam Smith Etkisi

İskoçyalı düşünür, iktisat biliminin kurucusu Adam Smith’in düşüncelerinin uygulamadaki yetersizlikleri KSS’nin doğmasına etki etmiştir. Adam Smith’e göre kişinin mülkiyet hakları her şeyin üzerindedir. Bu da bireyin kişisel çıkarları için girişeceği her eyleminin sağladığı faydaların toplum yararını da maksimize edeceği fikrini doğurmuştur. Bu görüşü benimseyen işletme sahipleri de sadece kendi kazançlarını maksimize etmeye çalışmış, başka sorumlulukları üzerlerine almamışlardır.

Sanayi Devrimi ile yaşanan hızlı iktisadi hayat ve 1929 yılında New York Borsası’nın çökmesi işsizliğe, satın alma gücünün ve refah seviyesinin düşmesine neden olmuş, haliyle işletmelerin sadece kâr elde etmeye çalışma düşüncesinin değişmesini sağlamıştır. İşte kurumsal sosyal sorumluluk kavramı da bu dönemde doğmuştur.

Uzun Dönemli Çıkar İçin Gönüllülük

KSS faaliyetleri, işletmelerin uzun dönemli çıkarlarıyla ilişkili olduğundan, yasal düzenlemelerin çok ötesinde gönüllülük esasına dayanır. KSS’ye göre şirketler, kurumsal vatandaşlardır ve topluma karşı sorumlulukları vardır.

Sosyal sorumluluğun toplum refahına olan etkisi, artık toplumun tüm kesimleri tarafından kabul gördüğünden işletmeler, toplum, çevre ve tüketici çıkarlarının birlikte gözetilmesi ilkesi ile hareket etmeyi şirket politikalarının parçası haline getirmişlerdir. Yani kurumsal sosyal sorumluluk, işletmelerin yönetim şekillerinin vazgeçilmez unsurlarından biri olmuştur, ya da olmalıdır.

Kurumsal sosyal sorumluluk kapsamında işletmelerin yaptıkları faaliyetlerin belli başlı olanları;

Çevreyi kirletmemek ve canlılara zarar vermemekle beraber doğaya katkıda bulunmak,

Tüketicinin tatminini sadece maddi olarak değil; ahlaki ve manevi açıdan da sağlamak,

 Çocukları istismar eden, insan haklarını zedeleyen ve ürün/hizmetler hakkında yanıltıcı reklam yapmamak,

Aile hayatına ve toplum değerlerine saygılı olmak,

Çalışanların sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili önlemler almak,

 Toplumsal sorunlara duyarlı olmak ve çözüm için katkıda bulunmak,

Her türlü ayrımcılığa (ırk, cinsiyet, din, dil vb.) karşı duyarlı olmak,

Kültür ve sanat faaliyetlerini desteklemektir.

Akçelik Madencilik Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projeleri

Haydar Akçelik Kız Teknik ve Meslek Lisesi kuruldu.

Nadir Akçelik, Tunceli Eğitim ve Sanat Vakfı’nın Yönetim Kuruluğu Başkanlığını yaptı.

Akçelik Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı Umut Haydar Akçelik, ISO Madencilik, Mermer ve Taş Ocakçılığı Meclis Komitesi Başkan Yardımcısı olarak görevine devam etmektedir.

Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı Trakya Şubesi, Çevre Eğitim ve Koruma Derneğinin de desteklediği Tekirdağ’da bir meranın doğaya kazandırılması etkinliğine katıldık.